Κύρια Σημεία Περίληψης

Μέχρι 500 λέξεις

Στοιχεία Επεξήγηση Στοιχείων
Τίτλος Ο τίτλος της περίληψης να είναι αντιπροσωπευτικός της ιδέας
Περιγραφή Σύντομη περιγραφή των προτεινόμενων ψηφιακών προϊόντων – υπηρεσιών. Τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση. Σύγκληση με την Ψηφιακή Ατζέντα. Αντίκτυπος της πρότασης στην οικονομία και στην κοινωνία.
Καινοτομία Σημεία διαφοροποίησης της πρότασης από υπάρχουσες λύσεις
Πλεονεκτήματα Προσδοκώμενα οφέλη

Τα σχετικά έντυπα υποβολής των περιλήψεων παρατίθενται στην Ιστοσελίδα Υποβολή