Γενικό Πλαίσιο Υλοποίησης Διαγωνισμού

Το Ψηφιακό Πρωτάθλημα διεξάγεται σε τρία στάδια στις πιο κάτω υποενότητες.

Πρώτο Στάδιο - Περίληψη (Προαιρετικό)

Στο πρώτο στάδιο, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν μία σύντομη περίληψη της πρότασης. Στο Παράρτημα Ι (Οδηγός του Διαγωνισμού) δίνονται τα κύρια σημεία της περίληψης και στο Παράρτημα ΙΙΙ (Οδηγός του Διαγωνισμού) το περίγραμμα της περίληψης.

Η Οργανωτική Επιτροπή (Παράγραφος 9) αξιολογεί τις περιλήψεις με βάση τα κριτήρια που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ (Οδηγός του Διαγωνισμού). Τα κριτήρια Α και Β πρέπει να πληρούνται υποχρεωτικά. Οι προτάσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά προκρίνονται στο δεύτερο στάδιο. Επίσης, σε κάθε ομάδα επιτυχημένης πρότασης ανατίθεται ένας “μέντορας” από την οργανωτική επιτροπή.

Η Περίληψη είναι προεραιτική. Αν δεν υποβληθεί Περίληψη είναι δυνατό να υποβληθεί πρόταση (βλ. Δεύτερο Στάδιο - Πρόταση), Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν θα ανατίθεται «μέντορας» στην ομάδα.

Δεύτερο Στάδιο - Πρόταση

Οι συμμετέχοντες που καλούνται στο δεύτερο στάδιο λαμβάνουν μέρος σε ειδικά οργανωμένο σεμινάριο που ονομάζεται «Ημέρα Προπόνησης Ψηφιακής Καινοτομίας» και λαμβάνουν εξειδικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση από ακαδημαϊκούς, ειδικούς και εκπροσώπους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο του αντικειμένου του Διαγωνισμού.

Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων του Διαγωνισμού υποβάλλονται ανά κατηγορία:


Κ1. Μαθητική
Επιχειρηματικότητα

1. Πρόταση, και
2. Μοντέλο (mockup prototype)

K2. Φοιτητική Επιχειρηματικότητα

1. Πρόταση, και
2. Λειτουργικό Πρωτότυπο (prototype)

K3. Αναπτυξιακή Επιχειρηματικότητα

1. Πρόταση, και
2. Επιχειρηματικό Σχέδιο, και
3. Ολοκληρωμένο Προϊόν ή Υπηρεσία Ψηφιακής Καινοτομίας


Για κάθε κατηγορία, παρατίθεται περίγραμμα προτάσεων στο Παράρτημα ΙΙΙ (Οδηγός του Διαγωνισμού).

Οι προτάσεις αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης (Παράγραφος 10) με βάση τα κριτήρια που παρατίθενται στο Παράρτημα IV (Οδηγός του Διαγωνισμού) και κατατάσσονται σύμφωνα με τη βαθμολογία τους. Οι 10 πρώτες προτάσεις ανά κατηγορία προκρίνονται στο τρίτο στάδιο.


Τρίτο Στάδιο - Παρουσίαση

Οι συμμετέχοντες που προκρίνονται στο τρίτο στάδιο καλούνται να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης (Παράγραφος 10 (Οδηγός του Διαγωνισμού)). Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια που παρατίθενται στο Παράρτημα IV (Οδηγός του Διαγωνισμού).

Επίσης, ο κάθε κριτής δικαιούται (αλλά δεν επιβάλλεται) να βραβεύσει με 5 επιπλέον μονάδες την συμμετοχή η οποία προκάλεσε το “Wow Effect” σε κάθε μία κατηγορία. Ο κριτής βασίζει τον ψήφο του στην συνολική εντύπωση που έκανε η συμμετοχή και δικαιούται να επιλέξει μόνο μία ομάδα ανά κατηγορία (στην περίπτωση που ο κριτής συμμετέχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες) στην οποία θα δώσει τις μονάδες.

Ακολούθως, οι προτάσεις κατατάσσονται σύμφωνα με τη βαθμολογία τους. Οι 5 πρώτες προτάσεις ανά κατηγορία κρίνονται χρησιμοποιώντας διαδοχικές φάσεις όπου στην κάθε φάση επιλέγεται μία πρόταση για να αποκλειστέι βάση των ψήφων κάθε μέλους της επιστροπής, μέχρις ότου να επιλεχθούν οι νικήτριες προτάσεις της κάθε κατηγορίας.