Κριτήρια Αξιολόγησης Περίληψης

Τα κριτήρια Α και Β είναι κοινά και για τρεις κατηγορίες και πρέπει να πληρούνται υποχρεωτικά.

Α Τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής ΝΑΙ/ΟΧΙ
1 (Αν έχει υποβληθεί περίληψη)
Η περίληψη έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
2 (Αν έχει υποβληθεί περίληψη)
Η περίληψη έχει υποβληθεί στα τυποποιημένα έντυπα που προβλέπονται στην πρόσκληση.
3 (Αν έχει υποβληθεί περίληψη)
Πλήρης και σαφής τεκμηριωμένη περιγραφή της περίληψης σύμφωνα με την πρόσκληση.
4 Η γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η πρόταση είναι η ελληνική ή η αγγλική.
Β Θεματολογία ΝΑΙ/ΟΧΙ
1 Συμβατότητα της ιδέας με τη θεματολογία της Ψηφιακής Ατζέντας
2 Τεκμηρίωση της καινοτομίας