Κατηγορίες Πρωταθλήματος

Το Ψηφιακό Πρωτάθλημα έχει τρεις κατηγορίες:

 • Κ1. Μαθητική Επιχειρηματικότητα
 • Κ2. Φοιτητική Επιχειρηματικότητα
 • Κ3. Αναπτυξιακή Επιχειρηματικότητα

Ο σκοπός του Ψηφιακού Πρωταθλήματος προβλέπεται να επιτευχθεί με:

 • παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων που θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων, πρωτοτύπων, ψηφιακών προϊόντων ή υπηρεσιών (ανάλογα με την κατηγορία συμμετεχόντων), και
 • βράβευση των προτάσεων που θα διακριθούν σε κάθε κατηγορία.

Πιο συγκεκριμένα, για κάθε κατηγορία αναμένονται να επιτευχθούν τα ακόλουθα:

Κ1. Μαθητική Επιχειρηματικότητα:
Οι μαθητές να:

 • γνωρίσουν τη θεματολογία της Ψηφιακής Ατζέντας,
 • ○ αναπτύξουν καινοτόμο μοντέλο (mockup prototype [3]) ψηφιακού προϊόντος με βάση τη θεματολογία της Ψηφιακής Ατζέντας.

Κ2. Φοιτητική Επιχειρηματικότητα:
Οι φοιτητές να:

 • γνωρίσουν τη θεματολογία της Ψηφιακής Ατζέντας,
 • αναπτύξουν καινοτόμο λειτουργικό πρωτότυπο (working prototype) ψηφιακού προϊόντος με βάση τη θεματολογία της Ψηφιακής Ατζέντας.

Κ3. Αναπτυξιακή Επιχειρηματικότητα:
Οι συμμετέχοντες να:

 • γνωρίσουν τη θεματολογία της Ψηφιακής Ατζέντας,
 • αναπτύξουν ολοκληρωμένο καινοτόμο ψηφιακό προϊόν ή υπηρεσία με βάση τη θεματολογία της Ψηφιακής Ατζέντας,
 • υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο,
 • προωθήσουν το ψηφιακό προϊόν ή την υπηρεσία στην αγορά.

[3] Το mockup prototype περιέχει όλη την πληροφορία που χρειάζεται για το πως θα μοιάζει το τελικό προϊόν. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που η πρόταση θα αναπτύξει εφαρμογή για κινητά τότε το mockup prototype θα συμπεριλαμβάνει τη σχεδίαση όλων των οθονών και θα περιγράφει τη λειτουργικότητα του κάθε στοιχείου (π.χ., τι κάνει το κάθε κουμπί)