Ψηφιακό Πρωτάθλημα Κύπρου

Σκοπός

Ο Ψηφιακός Πρωταθλητής του κάθε κράτους μέλους της ΕΕ, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να προβάλει τα οφέλη από την ανάπτυξη και χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών και την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Ψηφιακός Πρωταθλητής της Κύπρου έχει οριστεί ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Δρ. Στέλιος Χειμώνας.

Το Ψηφιακό Πρωτάθλημα (ΨΠ) πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ψηφιακού Πρωταθλητή Κύπρου και είναι Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας που στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας και να ενθαρρύνει, να καλλιεργήσει και να προάγει την ανοιχτή καινοτομία σε μαθητές, φοιτητές, άλλα φυσικά πρόσωπα / ομάδες, νεοφυείς, νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα έργα που υποβάλλονται στον διαγωνισμό θα πρέπει να ανήκουν σε μία από τις δύο κατηγορίες:

  • Χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων ή/και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών (π.χ. αντιμετώπιση κοινωνικών, πολιτιστικών ή περιβαλλοντικών ζητημάτων).
  • Εστιάζουν στην σχεδίαση και ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που να συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ψηφιακής Ατζέντας (π.χ., eCommerce, FinTech, e-Learning, Artificial Intelligence, Smart Cities, e-Governance, e-Health, κτλ.).

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί επίσης στο να προωθήσει νέες τάσεις στη παγκόσμια βιομηχανία, μέσα από ειδικά βραβεία σε συγκεκριμένες κατηγορίες τεχνολογιών αιχμής οι οποίες δεν είναι τόσο διαδεδομένες στην Κύπρο.

Το αντικείμενο του Ψηφιακού Πρωταθλήματος διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία των συμμετεχόντων αλλά ως κοινή παράμετρος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη Ψηφιακή Ατζέντα και η ανάπτυξη καινοτόμου μοντέλου ή λειτουργικού πρωτοτύπου ή ψηφιακού προϊόντος ή υπηρεσίας.

Οι χορηγοί του Ψηφιακού Προταθλήματος 2018-2019 είναι οι εξής:

Τράπεζα Κύπρου & IDEA - Πλατινένιος Χορηγός

KPMG - Αργυρός Χορηγός


[1]Με τον όρο καινοτομία εννοείται:
1. η νέα και πρωτοποριακή ιδέα για την υλοποίηση κάποιου προϊόντος, ή
2. η νέα διαδικασία αυτής της υλοποίησης, ή
3. η εφαρμογή νέων ανακαλύψεων για την πραγματοποίηση κάποιου αποτελέσματος με πιο αποτελεσματικό/αποδοτικό τρόπο, ή
4. οποιοσδήποτε συνδυασμός των πιο πάνω.
Ένα σημαντικό κριτήριο για όλα τα είδη καινοτομίας που αναφέρονται πιο πάνω είναι ότι πρέπει να περιέχουν µία σημαντική αλλαγή / διαφοροποίηση από τα υπάρχοντα προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες), τις διαδικασίες, τις μεθόδους εμπορίας ή τις οργανωτικές δομές και πρακτικές μίας επιχείρησης. ∆εν είναι λοιπόν καινοτομία αλλαγές, οι οποίες έχουν μικρή σημασία ή εμβέλεια ή δεν επιφέρουν ικανό βαθμό νεωτερισμού στην επιχείρηση, όπως διακοπή χρήσης μιας διαδικασίας, μεθόδου εμπορίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης ενός προϊόντος, αλλαγές προερχόμενες αποκλειστικά από μεταβολές των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, απλή αντικατάσταση ή αναβάθμιση ενός προϊόντος ή διαδικασίας ή συσκευασίας, παραγωγή επί παραγγελία, εποχιακές και άλλες κυκλικές μεταβολές. Επίσης, παραπέμπουμε στο https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation_en και θεωρούμε ως Ψηφιακή Καινοτομία την Καινοτομία που χρησιμοποιεί Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

[2] Για τα θέματα της Ψηφιακής Ατζέντας μπορείτε να ενημερωθείτε από το: http://eige.europa.eu/resources/digital_agenda_en.pdf