Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις

Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν άτομα ή ομάδες (μέχρι και 3 ατόμων) που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες.

Κ1. Μαθητική Επιχειρηματικότητα: 12-18 ετών, εγγεγραμμένοι σε σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια) τα οποία είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου με έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Οι μαθητές μπορούν να ζητήσουν συμβουλευτική υποστήριξη από καθηγητές.

Κ2. Φοιτητική Επιχειρηματικότητα: Εγγεγραμμένοι σε Πανεπιστήμια ή Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση) τα οποία είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. Εξαιρούνται οι διδακτορικοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές, οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία Κ3.

Κ3. Αναπτυξιακή Επιχειρηματικότητα: Φυσικά πρόσωπα, ομάδες ατόμων ή νεοφυείς, ή νεοσύστατες, ή μικρομεσαίες [5] επιχειρήσεις [6] με έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Μη Δικαιούχοι

K3. Αναπτυξιακή Επιχειρηματικότητα: Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Αιτητές που έχουν οριστική καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου σε βάρος τους για δόλο, απάτη ή/και άλλο αδίκημα, εκτός και αν έχουν παρέλθει τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία της εν λόγω καταδικαστικής απόφασης,

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Ψηφιακό Πρωτάθλημα έχουν όσοι περιγράφονται στην παράγραφο ως “Δικαιούχοι”, δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις πρόνοιες της παραγράφου “Μη Δικαιούχοι” και

 • Θα υποβάλουν πρόταση εμπρόθεσμα, και
 • Θα υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εμπρόθεσμα, και
 • Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία πρόταση

Υποβολή Προτάσεων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Μετά την πρόσκληση στις Ημέρες Προπόνησης, υποβάλλονται υποχρεωτικά όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Κατηγορίες Συμμετεχόντων Δραστηριότητες
Κ1. Μαθητική Επιχειρηματικότητα
 1. Συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα (για κάθε μέλος της ομάδας) στην οποία αναφέρεται ότι:
  • 1.α. Δέχεται να λάβει μέρος ο/η μαθητής/τρια στο Διαγωνισμό, και
  • 1.β. Αποδέχεται να φωτογραφηθεί ή/και να βιντεοσκοπηθεί ο/η μαθητής/τρια για την προβολή του Διαγωνισμο

 2. Έγγραφη δήλωση μαθητή/τριας (για κάθε μέλος της ομάδας) ότι:
  • 2.α. Τα στοιχεία που περιέχονται στην πρόταση είναι πλήρη, ακριβή και αληθή, και αποτελούν προϊόν δικής τους εργασίας, χωρίς οποιαδήποτε άλλη εξωτερική βοήθεια, και
  • 2.β. Αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στο έντυπο υποβολής της πρότασης.

 3. Φωτοαντίγραφο μαθητικής ταυτότητας ή Βεβαίωση από το Διευθυντή του οικείου σχολείου για κάθε μέλος της ομάδας.
Κ2. Φοιτητική Επιχειρηματικότητα
 1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι:
  • 1.α. Τα στοιχεία που περιέχονται στην πρόταση είναι πλήρη, ακριβή και αληθή, και αποτελούν προϊόν εργασίας των συμμετεχόντων, χωρίς οποιαδήποτε άλλη εξωτερική βοήθεια, και
  • 1.β. Αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στο έντυπο υποβολής της πρότασης.
  • 1.γ. Αποδέχεται να φωτογραφηθεί ή/και να βιντεοσκοπηθεί ο/η μαθητής/τρια για την προβολή του Διαγωνισμού

 2. Φωτοαντίγραφο φοιτητικής ταυτότητας ή Βεβαίωση παρακολούθησης στο οικείο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστήμιο, για κάθε μέλος της ομάδας.

Κ3. Αναπτυξιακή Επιχειρηματικότητα
 1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι:
  • 1.α. Τα στοιχεία που περιέχονται στην πρόταση είναι πλήρη, ακριβή και αληθή, αποτελούν προϊόν εργασίας της νεοφυής, ή νεοσύστατης επιχείρησης, ή της ομάδας των ατόμων που συμμετέχουν, και τους ανήκουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, χωρίς οποιαδήποτε άλλη εξωτερική βοήθεια, και
  • 1.β. Αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στο έντυπο υποβολής της πρότασης και
  • 1.γ. Δεσμεύεται να υλοποιήσουν ή να ολοκληρώσουν το προτεινόμενο ψηφιακό προϊόν ή την υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία παρουσίασης και τελικής αξιολόγησης.
  • 1.δ. Αποδέχεται να φωτογραφηθεί ή/και να βιντεοσκοπηθεί το μέλος της ομάδας για την προβολή του Διαγωνισμού

 2. Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας ή σε περίπτωση που οι αιτητές είναι φυσικά πρόσωπα τότε προσκομίζεται αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας για κάθε αιτητή.

 3. Βεβαίωση Ανεξάρτητων Εγκεκριμένων Ελεγκτών ότι η επιχείρηση είναι ΜΜΕ. (Δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα)

Τρόπος Υποβολής Προτάσεων

Για την υποβολή προτάσεων επισκεφθείτε το σύνδεσμο
Στις Ημέρες Προπόνησης υποβάλλεται από τους συμμετέχοντες ο Φάκελος Δικαιολογητικών ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στην Παράγραφο 6.1. Αν δεν υποβληθεί ο Φάκελος Δικαιολογητικών κατά τις Ημέρες Προπόνησης, μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέχρι την επόμενη εργάσιμη μέρα που θεωρείται καταληκτική ημερομηνία. Τα βραβεία δίνονται μετά την προσκόμιση και έλεγχο των αυθεντικών παραστατικών.

Τονίζεται ότι μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων και δικαιολογητικών δεν θα γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της υποβληθείσας πρότασης ή υποβολή και αντικατάσταση στοιχείων, πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων, σε οποιοδήποτε στάδιο.

Η προκήρυξη και τα σχετικά έντυπα του Διαγωνισμού διατίθενται στην Ιστοσελίδα: http://www.digitalchampionship.org/ Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κα. Κατερίνα Σολωμού – Γραφείο Ψηφιακού Πρωταθλητή ksolomou@mcit.gov.cy τηλ 22867193.

Δικαιώματα - Τροποποιήσεις

Ο Ψηφιακός Πρωταθλητής διατηρεί το δικαίωμα είτε να ματαιώσει το Ψηφιακό Πρωτάθλημα, ή να τροποποιήσει τους όρους του, ή να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα δημοσιευτούν στον Τύπο καθώς και στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. Σε τέτοια περίπτωση, ο Ψηφιακός Πρωταθλητής δε φέρει καμία υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τους συμμετέχοντες.

Εμπιστευτικότητα Προσωπικά Δεδομένα - Δημοσιότητα

Όλες οι υποβαλλόμενες προτάσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και στα δύο στάδια του Ψηφιακού Πρωταθλήματος. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αξιολόγησης θα υπογράψουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό εχεμύθειας σύμφωνα με το οποίο θα τηρούν όλες τις πληροφορίες των προτάσεων που θα τους γνωστοποιηθούν ως εμπιστευτικές.

Οι συμμετέχοντες στο Ψηφιακό Πρωτάθλημα αποδέχονται τη χρήση των στοιχείων τους για τη δημιουργία αρχείου προσωπικών δεδομένων από τον Ψηφιακό Πρωταθλητή μόνο για σκοπούς του Ψηφιακού Πρωταθλήματος. Οι συμμετέχοντες στο Ψηφιακό Πρωτάθλημα συμφωνούν στην λήψη ενημερωτικού υλικού σχετικά με το Ψηφιακό Πρωτάθλημα. Οι συμμετέχοντες στο Ψηφιακό Πρωτάθλημα δεν αποκτούν δικαίωμα χρήσης των ονομάτων ή λογότυπων των διοργανωτών του Διαγωνισμού.

Οι όροι συμμετοχής του Ψηφιακού Πρωταθλήματος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Πρωταθλητή: http://www.digitalchampionship.org. Οι συμμετέχοντες στο Ψηφιακό Πρωτάθλημα συμφωνούν και παρέχουν το δικαίωμα στον Ψηφιακό Πρωταθλητή για προβολή του Διαγωνισμού μέσω επιλεκτικής δημοσίευσης στοιχείων των προτάσεων. Πιο συγκεκριμένα, για τις προτάσεις που θα διακριθούν, θα δημοσιευτούν το όνομα ή τα ονόματα των συμμετεχόντων, ο τίτλος της πρότασης και μία σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης ψηφιακής καινοτομίας καθώς και οπτικοακουστικό υλικό.


[5] Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι αυτές που ορίζονται σύμφωνα με την σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124, 20.05.2003 σ. 36-1)

[6] Για τους σκοπούς του Διαγωνισμού όπου αναφέρεται η λέξη επιχείρηση, αφορά όλες τις μορφές των επιχειρήσεων, δηλ. προσωπικές, εταιρείες, συνεταιρισμούς κλπ.